הנובתה לא עסמ


םייח ונא וכותבש םוקיה תוחתפתה תלאשב יניצר ןויד לכ
םיבחרמב ,וחתפתה ןכא ךיא :הלאשה לא חרכהב איבמ
לע אקוודו ?םייחה ,ללחה לשו ןמזה לש םיספתנ-יתלבה
ינב לש ,ונלש םייחהש אלא ,דוע אלו ?ונלש ץראה רודכ
.םיינובת םייח - דואמ םיוסמ ןיממ םייח םה ירה ,םדאה
שודגו אלמ םנמא ונינפלש רפסהו ,ריבסהל רשפא - ןבומכ
תולאשל תובושת תתל ודעונ םלוכו ,םיקתרמ עדמ ירמוחב
.וללה תויחצנה

טושפ תורבתסהה יללכ יפל :הקיצמו תרזוח תחא הדיח לבא
םייח ורצונ ,ונלש הטנלפב ,ןאכ קר הנהש תעדה לע לבקתמ אל
םג ולאכ םנשיש רתוי הברה ריבס .םיינובת םייחל וחתפתהש
הברהב םימדקתמ ילוא ,םבור וא ,םקלחו םירחא תומוקמב
תמסרופמה הלאשהו .היסקלגב תועסמל ואצי רבכו ,ונתאמ
הפיא - ןכ םאו :ופוסב הקזוחב תדהדהמ רפסה חתפנ הבש
?םה

,אשונב ןושארה ירוקמה ירבעה רפסה אוה הנובתה לא עסמ
ףיקמ הכ ןפואב םיקסוע םיטעמ קר תורחא תופשב םג לבא
הנקת ירסח םיטסילנויצר .לפטמ אוה ןהבש תודיחב קתרמו
- ודמלי םימ"בע ידיסחו ,תובר תוררועמ תולאש ןאכ ואצמי
טושפ םלוכ םיארוקהו .תונקפס לש האירב הדימ - ילוא
ךמתסהב - הז לכ .תאשנתמ הניאש הפשב - הברה ודמלי
םימיה םע שממ םיחוודמ םהש יפכ םייעדמה םייוליגה לע
.סופדה לא הזה רפסה אבומ םהבש
םיניינעה ןכות רפסה לע תובתכ רפסה ריצקת