הנובתה לא עסמ
םוקיב םייח רחא שופיחה

טסב ןב ימעו רצנ יגח


הפשב עיפוהש רתויב ינכדעהו טרופמה רפסה אוה הנובתה לא עסמ
הטושפ הפשב ריבסמ רפסה .םוקיב הנובתו םייח לש אשונב תירבעה
םייסיסבה דוסיה ירמוחמ ורצונ םה דציכ ,םייח םהמ תקיודמ ךא
םייח םויקל תורשפאה לע םויה םיעדוי המו ,םיבכוכב םרוקמש
.ץראה רודכל ץוחמ ,םיפסונ תומוקמב

.םיירקיע םיאשונ השלשו םיקרפ העשת "הנובתה לא עסמ" רפסל
דציכ הלאשב קסוע אוה .םייחה ירמוח לש םרוקמ אוה ןושארה אשונה
ןמחפה ,םינש דראילימ 15-כ ינפל םלשומ קירמ לחהש ,םוקיב ורצונ
.םמצע םייחה אוה ינשה אשונה .םייחה תודוסי ראשו ןמימהו ןצמחה
תמגוד ,רתויו רתוי תובכרומ תולוקלומל םייחה ירמוח ובכרתה דציכ
ץראה רודכ ינפ לע םייחה ךילהת לחה דציכו ,ןיערגה תוצמוחו םינובלחה
ןורחאהו ישילשה אשונה .םינש דראילימ יצחו העבראכ ינפל ,םודקה
םע עגמו רשק רחא שופיחהו ץראה רודכ ינפ לע הנובתה תוחתפתה אוה
לש היצולובאב הז אשונ לש ותישאר .םוקיב םירחא םיינובת םירוצי
ןיבל וניניב תורשקתהה תלוכי חותיפב וכשמה .ץראה רודכ ינפ לע םייחה
לודג עסמב ותירחאו ,םירחא תומוקמב ילוא םימייקש םירוצי םעו ונמצע
,הזכ עסמל אצי ונלש ינובתה ןימה .היסקלגה יבחרב הנובתה שופיחל
ולאכ םנשי םא ,םירחא םיינובת םירוצי .םינש תואמ המכ דועב ,הארנכ
.םינש ינוילימו יפלא ינפל עסמה תא ומייס רבכו ןכתי ,היסקלגה יבחרב
יבחרב םוקמ לכב התע םיאצמנ םה יכ הנקסמה ןמ סונמ ןיא אוה ךכ םא
.ונלש הטנלפה דיל ללוכ ,היסקלגה

הנובתה אשונב תויסיסבה תולאשה תוגצומ וב ,רצק אובמ קרפ רחאל
םוקיה תריצי ונינעש "תימסוק הירוטסיה" קרפה עיפומ ,תיצרא-ץוחה
תלחתה ,"לודגה ץפמ"ב קסוע קרפה .םייחה לש דוסיה ירמוחו
םירשעה האמה לש םיעשתה תונשמ תובושח תוילגת ראתמו ,תולחתהה
.הז יטמרד עוריא לש ןושארה הינשה רירבש תא ןיבהל ונל תורשפאמה
,םוקיה תוטשפתה ,ינושארה קירה ןמ רמוחה תריצי לש רואית ןתינ קרפב
תריציו ,תונורחאה םינשב תורתוכל התלעש תימסוקה עקרה תנירק
תוקדב רצונ ,םוילההו ןמימה ,ינושארה רמוחה .םיבכוכהו תויסקלגה
םירצונ םש ,םיבכוכ תובילב ךילהתה לש וכשמה .םוקיה ייחל תונושארה
יבחרב םירזפתמ םה םשמו , לזרבהו ןצמחה תמגוד ,םידבכה תודוסיה
,םינבל םיסננ לש רואת םג קרפב .הבונ-רפוס תויוצצופתה תרזעב םוקיה
.ונלש שמשה תכרעמ תריצי רואית ןכו ,םירוחש םירוחו םינורטינ יבכוכ

ירמוחמ .המדאה ינפ לע םייחה תריציב קסוע ,"הלאכש םייח" ,'ג קרפ
רמוחה יביכרמ .ללחה ןמ הארנכ ןאכל ןעיגה רשא םייסיסבה םלגה
ללוכ ,בטיה ונל םירכומ ,ןיערגה תוצמוחו םינובלחה ,םייחה לש יסיסבה
לחה דציכש אלא .םייחה לש יטנגה דוקה אוהש םהב רוצאה עדימה
םכשמה .םינש תורשע ךשמב ףנע רקחמ תורמל ,ןיידע םיעדוי אל ךילהתה
םייביטימירפ םייאת דחמ ליבומה ךורא ינויצולובא ךילהתב םייחה לש
תולקת הפוצר היצולובאה לש הכרד .ןובנה םדאלו םיחתופמ םיקנויל
תודחכה ,םינש ינוילימ המכ לכ ,ןאכ תושחרתמ ראשה ןיב .ןוויכ ייונישו
ןתיברמש ,ולא תודחכה ."תוימסוק תואוש" בקע םינימ לש תולודג
רפסב תוראותמ ,םיימימש םיפוג םע תויושגנתהב הארנכ תורושק
לע ןהינפב ןנוגתהל דיתעב ךרוצ היהיש תורשפאה ללוכ ,טורטורפב
.ונלש ינובתה עזגה דמשוי אלש תנמ

םייח לש םתואיצמל יוכיסב קסוע ,"תימסוק האוושמ" ,'ד קרפ
"םירוגמ םוקמ"ב רושק הז יוכיס .היסקלגב םירחא תומוקמב
,הכורא תוביצי תפוקתב ,םייחל יתודידי בכוכב רמולכ ,םיאתמ
קרפה .םיילמיטפוא רוקו םוח יאנתבו ,םינש ידראילימ המכ תב
טקפא לש ותובישח המ ,הגונו םידאמ לע םייח ןיא עודמ ריבסמ
יחרי ינפ לע שחרתמ המו ,שמשה תכרעמב תוטנלפה לע הממחה
החתופש הטישה תרבסומ ךשמהב .קדצ תמגוד תויקנעה תוטנלפה
תואבומו ,םירחא םיבכוכ דיל תוטנלפ יוליגל תונורחאה םינשב
םיבכוכ דיל יכ תוארמה רתויב תושדחה תואצותה ארוקה ינפב
תוכרעמ תומייק ,היסקלגה יבחרב תופסונ תושמש ,םירחא םיבר
לש םתריציל יוכיסה המ הלאשה הנודינ קרפה םויסב .תוטנלפ לש
,םייח ורצונש החנהב ,שורדה ןמזה והמו םירחא תומוקמב םייח
האוושמה ןמ תלבקתמה הנקסמה .הנובתה לש התוחתפתהל
ינוילימ תורשע הארנכ תומייק היסקלגה יבחרבש איה תימסוקה
.םייח םהל וחתפתה ןבורבש רשפאו ,םייחל תומיאתמ תוטנלפ

תויוברת לש ןהייח תודלותב םיקסוע וירחא םיאבה םיקרפהו 'ה קרפ
"תויטקלג תויוברת" קרפה .ןהיניב םירשקבו תוחתופמ תויגולונכט
ונלש תוברתה לש הדיתעה תוחתפתהה יכרד תא רעשל הסנמ
לש התישאר .ןהייח לש יתרושקתה בלשל ועיגהש תורחא תויוברתו
ןוצרה לש "תודלי תולחמ" המכ לע רבגתהל ןויסינב וז תוחתפתה
םיקזנו ןיסולכואה תוצצופתה ,תופיגמהו בערה תנכס ,ימצע סרהל
תיגולונכט המדיק אוה ךשמהה .הטנלפה לש היגולוקאל םיכיפה יתלב
ןויסינה ורקיעש SETI טקיורפ תא םג ראתמ קרפה .הראתל ונל השקש
.םירחא םיינובת םירוצימ וידר ירודיש טולקל

הטנלפ ךל םולש" יורקה 'ו קרפב ליחתמ היסקלגה יבחר לא עסמה
תועסמל תוירשפא תוידיתע תויגולונכט ראתמ קרפה ."הרקי
לש ותישאר .רואה תוריהמל ברקתהל תולוכיה תורידא תויוריהמב
ינפ לע םירוגמל ףילחת הווהתש ללח תובשומ תשר תמקהב הז עסמ
ינש וא ןוילימ ןב עסמב רמולכ ,היסקלגה שובכב ומויס .ץראה רודכ
בושיה תומוקמ לכ לש תקדקודמ הריקס ותירחאש םינש ינוילימ
.םירחא םיינובת םירוצי אצמיהל םילוכי םהב ולא ללוכ ,היסקלגב
תונוכמ ,ןיפילחל ,וא םיינובת םירוצי ידי לע עצבתהל לוכי עסמה
הרורב הנקסמ תבייחמ וזכש הירוטסיה .וז תילכתל ונביש תוינובת
םדקתמ יאדוב ןקלח ,תורחא תויוברת היסקלגב ןנשי םא .תחא
ןאכל עיגהל םיבייח ויה ,םיינכמה םהיגיצנ וא ,םה ןכלו ונתאמ
.ןמזמאלו רושק ,םירזייחו םימ"בע ונינעש ,"םיהוזמ אל םיחרוא" קרפה
הז ,תמעתמ ינרדומה עדמה .היסקלגה יבחרב ימסוקה עסמל רושק
שיש עבט תועפותו ,םייניע תזיחא ,תורורב אל תויודע םע ,םינש
תורמל .םירזייח ירוקיב וא םיסינ ישעמ ןהב תוארל םישקעתמה
רוסחמהו ,תויודעה לש ןקלח תא ךירפהל ןתינ הב הברה תולקה
רפסמ ,םינשה ךשמב ,ומשרנ ,תויעמשמ דחו תוקצומ תויארב
ראותמ םירקמה לש םקלח .ריבסהל לוכי וניא עדמהש םירקמ
תקידבל םיכרדה .ארוקה ינפל תולעומ תושקבתמה תולאשהו רפסב
.המלשוה אל ןיידע הכאלמה ךא בטיה תועודי ולא תורזומ תויודע

שש ארוקה ינפב תוגצומ וב 'ט קרפב םייתסמ "הנובתה לא עסמ"
,םמצע םייחהו ,םייחה תודוסי לש םרוקממ לחה ,דוסי תולאש
רבעב ,ץראה רודכב םיינובת םירוצי לש םיירשפא םירוקיבב הלכו
.דיתעב וא הווהב םג ילואו קוחרה