רצנ יגח 'פורפ

(תילגנא) ישאר זייו הפצמ

ינושחנ ןרומ ידי לע הנבנ רתאה